15. März 2017 Keynote - Dr.-Ing. e.h. Thomas Reiter, European Space Agency, ESA – IP SYSCON 2017